Capaciteitenanalyse

De beste methode voor u

Voor een weerbare crisisorganisatie is het van belang om een reëel beeld te hebben van benodigde hulpverleningscapaciteit, zowel in personele als materiële zin. Dit beeld is afhankelijk van de mogelijke risico's die zich kunnen voordoen in een bepaald gebied en in welke mate bestuurlijke keuzes worden gemaakt om de risico's af te dekken.

Voor de efficiëntie van iedere crisisorganisatie is het van belang om de juiste verhouding te vinden tussen benodigde en beschikbare capaciteiten. Aangezien het hier gaat om beschikbaarheid van schaarse middelen, moeten kosten en baten op een realistische wijze worden afgewogen.

Adviesgroep SAVE ondersteunt organisaties bij het maken van deze afwegingen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van samenwerking of samenvoeging van gemeentelijke, regionale en bedrijfsgerelateerde hulpverleningsdiensten. De doelstelling van dergelijke reorganisaties is een efficiëntere inzet van capaciteiten. Wij hebben methoden ontwikkeld om het speelveld inzichtelijk te maken en eventuele keuzes te onderbouwen.

Een ander toepassingsgebied heeft betrekking op de capaciteitenanalyse als onderdeel van het regionaal risicoprofiel. In deze analyse wordt een knelpuntenanalyse uitgevoerd op basis van de regiospecifieke dreigingsscenario's.

De capaciteitenanalyse resulteert in beleidsmatige aanbevelingen die kunnen worden ingebracht in het regionale beleidsplan.

Zoals blijkt uit voorgaande toepassingen is wat betreft capaciteitenadvies geen standaardaanpak voor handen. Er is per definitie sprake van maatwerk, met speciale aandacht voor draagvlak en betrokkenheid.

Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze en toepassing van de beste methode, die aansluit bij uw specifieke vraag.