Beheersbaarheid van brand

Beheersbaarheid van brand

Geen patstellingen maar oplossingen

In de standaardeisen van het Bouwbesluit zijn maxima gesteld aan de omvang van brandcompartimenten, zowel voor gebouwen (1.000 m2) als in industriële functies (2.500 m2). In de praktijk komt het regelmatig voor dat een opdrachtgever toch de wens heeft om een groter brandcompartiment te realiseren.

Beheersbaarheid van Brand (BvB) was tot voor kort de methode waarmee grote brandcompartimenten werden gerechtvaardigd.

NEN 6060, NEN 6079

Er zijn twee normen in ontwikkeling die grote impact hebben op het brandveilig ontwerpen van gebouwen met grote brandcompartimenten. De NEN 6060 is een update van de Methode BvB 2007 die op belangrijke punten is aangepast. De NEN 6079 benadert compartimentering vanuit risicobeheersing en regelt de persoonlijke veiligheid van gebruikers van het gebouw en van hulpverleners. Aan de hand van deze twee normen kan onderbouwd worden dat een brandcompartiment voldoet aan de functionele eis zoals omschreven in het Bouwbesluit.

Kennisdeling

De adviesgroep SAVE was de samensteller van de Methode BvB, zowel van de oorspronkelijke versie (1995) als van de tweede versie (2007). Bovendien is Antea Group betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe NEN 6060 en de NEN 6079. Doordat wij deze kennis hebben, kunnen wij u ook van dienst zijn met cursussen over deze normen.

Antea Group kan u dus bij uitstek ondersteunen met adequate oplossingen voor grote brandcompartimenten. Te denken valt daarbij aan: de optimale opzet van een nieuwbouwplan, advies en bemiddeling bij verschil van mening tussen betrokkenen of met de vergunningverlener en oplossingen voor knelpunten met brandveiligheid in het algemeen.

Oplossingen in plaats van patstellingen

De onafhankelijkheid en deskundigheid van adviesgroep SAVE op gebied van (brand)veiligheid is algemeen bekend. De ervaring leert dat wij vaak een acceptabele oplossing weten te bereiken waar andere bureaus in een patstelling zijn beland.

Downloads: