brandveiligheid

Bedrijfsbrandweer

Volgens het Besluit bedrijfsbrandweren (opgenomen in de Wet op de veiligheidsregio's) moet een aantal categorieën bedrijven een rapportage inzake de bedrijfsbrandweer opstellen. Op basis van die rapportage kan het bevoegd gezag (de Veiligheidsregio) besluiten dat een bedrijf dient te beschikken over een bedrijfsbrandweer (mensen/middelen/opleiding).

In 1988 zij wij betrokken geweest bij de opzet van het Besluit en voerde in de periode 2006/2007 een evaluatie uit van het Besluit, hetgeen heeft geleid tot een aangepast Besluit. Tijdens die evaluatie is uitgebreid contact geweest met de relevante inrichtingen/bedrijven.

In opdracht van de bedrijven die vallen onder het Besluit stellen wij de rapportage op en bespreken die samen met het bedrijf en het bevoegd gezag. Op die wijze wordt een ontvankelijk rapport opgesteld, dat door het bevoegd gezag gebruikt kan worden voor een besluit over de aanwijzing. Tijdens de opstelling kan ook worden nagegaan of het nuttig/efficiënt is om meer stationaire voorzieningen te installeren ter ondersteuning of mogelijk zelfs verkleining van de bedrijfsbrandweer. Tevens kan een advies afgegeven worden omtrent stationaire voorzieningen zodat een bedrijfsbrandweer niet noodzakelijk is. Op basis van de geschetste jarenlange ervaring kunnen wij u optimaal van dienst zijn met deze ingewikkelde materie.