Brzo ondersteuning

Brzo ondersteuning

Het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso richtlijn. De Brzo betreft de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Brzo-plichtige bedrijven zijn bedrijven die de in het Brzo vastgestelde (lage of hoge) drempelwaarden (opgenomen in bijlage I van de Europese-III richtlijn) voor vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen overschrijden.

De PGS6-richtlijn biedt praktische handvatten voor de implementatie van het Brzo en wordt door de overheid gezien als maatgevend voor de kwaliteit van de diverse wettelijk verplichte elementen. Vaste onderdelen zijn:

  • veiligheidsrapport (VR)     
  • installatiescenario's
  • veiligheidsmanagementsysteem (VMS)     
  • bedrijfsbrandweerrapport (BBR)     
  • QRA     
  • MRA
  • Brzo implementatie

Implementatie van de Brzo valt in het ideale geval samen met een oprichtings- of revisie-vergunningaanvraag. De regelgeving voor de Brzo is direct doorwerkend en kan wel eens aan uw aandacht zijn ontglipt, met mogelijk vervelende verrassingen achteraf.

Brzo-plicht

Antea Group/adviesgroep SAVE doet onderzoek naar de mogelijke Brzo-plicht op basis van uw bedrijfsactiviteiten en adviseert over de implicaties voor uw organisatie. Aanvullend kan de melding naar het bevoegd gezag samen met u worden vormgegeven en geïmplementeerd op een manier die voor uw organisatie passend en werkbaar is. Desgewenst nemen wij u (delen van) het beheer uit handen.

Downloads: