Externe veiligheid

Externe veiligheid is het vakgebied dat zich bezighoudt met de interactie tussen industrie en leefomgeving. Veilig wonen en werken is van groot belang voor de volksgezondheid en de economie. Het credo 'Nederland is klein, denk groot!' (VROM) wordt hierbij op de proef gesteld. De vraagstukken voor externe veiligheid spelen zich veelal af op het raakvlak van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), Wet milieubeheer (Wm) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).

Vanuit o.a. het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wordt de overheid geacht actief toezicht te houden op en verantwoording te doen over de implicaties van industriële activiteiten voor de externe veiligheid. Het bedrijfsleven heeft daarentegen een informatieplicht over haar activiteiten (als potentiële gevarenbron) vanuit o.a. de Omgevingsvergunning en het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Zowel de overheid als het bedrijfsleven kunnen wij trainen, adviseren en ondersteunen in de relevante bestuurstechnische en praktische aspecten van externe veiligheid. Zo kan er aan overheidszijde o.a. worden gedacht aan de verankering van externe veiligheid voor ruimtelijke plannen. Voor het bedrijfsleven is de (door)ontwikkeling van veiligheidsmanagementsystemen (VMS'en) een veel (en steeds vaker) voorkomende vraag.