Milieurisicoanalyse (MRA)

Milieurisicoanalyse (MRA)

Een onderdeel van het veiligheidsrapport voor Seveso-bedrijven vormt de milieurisicoanalyse (MRA). Met behulp hiervan worden de risico's voor het oppervlaktewater in kaart gebracht. Dat gebeurt door samen met het bedrijf na te gaan welke routes er voor aquatoxische stoffen mogelijk zijn om bij een spill in het oppervlaktewater terecht te komen. Op basis van die analyse worden de risico's bepaald.

Het uitvoeringskader van deze techniek is door Rijkswaterstaat (RWS) vastgesteld en grotendeels gebaseerd op het rapport "Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen" (CIW, 2000).

De MRA wordt uitgevoerd in stappen:
 

  • selectie van stoffen en insluitsystemen op basis van drempelwaarden;
  • beschrijving van de stand der veiligheidstechniek;
  • modellering restrisico's.

Voor modellering van restrisico's (stap 3) wordt gebruikgemaakt van Proteus 3. Dit is een softwareprogramma, dat door de overheid ter beschikking wordt gesteld.

De MRA kan o.a. bij vergunningstrajecten door het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en/of Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) worden vereist. Voor Brzo-bedrijven is de MRA opgenomen in de voorschriften van de PGS 6 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) voor de implementatie van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Adviesgroep SAVE kan zowel (samen met u) de MRA uitvoeren, rapporteren en als gesprekspartner naar het bevoegde gezag optreden. Indien noodzakelijk kunnen onze collegae binnen de adviesgroep Water van Antea Group, met goede contacten bij RWS en diverse waterschappen, door ons bij het onderzoek betrokken worden.

Wij hebben in het begin bijgedragen aan de ontwikkeling van software voor MRA's en sinds de invoering van de verplichting tot het opstellen van een MRA ervaring opgedaan. Verder hebben wij voor tientallen bedrijven inmiddels MRA's opgesteld met de beschikbare software van de overheid.