Veiligheidsrapportage (VR)

Bedrijven, die onder het Besluit risico's en zware ongevallen (Brzo'99) vallen, kunnen VR-plichtig zijn. Dit betekent dat het bedrijf verplicht is een openbare veiligheidsrapportage (VR) op te stellen. Doel van het VR is om aan te tonen (in de zin van aannemelijk maken) dat een organisatie bekend is met en bewust is van de gevaren die de bedrijfsvoering met zich mee brengt en is ingericht op de beheersing van de risico's op haar omgeving.

Het VR bestaat uit drie delen met ieder een eigen specifieke toelichting op het risicoprofiel van de activiteiten/processen en de organisatie van het veiligheidsbeheer. Inzicht in de achtergronden en verwachte opzet van het VR zijn terug te vinden in de paragrafen 5.1 en 5.2 van de PGS6-richtlijn (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen).

Wij kunnen voor u de regie over het schrijfwerk voor haar rekening nemen en er samen met u voor zorgen dat alle relevante informatie, afkomstig van kennisdragers (mensen en documenten) binnen uw organisatie, volledig en op de juiste wijze in het VR terechtkomen. Desgewenst kunnen wij ook ondersteunen in de uitvoering van enkele deelonderzoeken zoals scenariostudies en QRA-modellering.

Samen met u werken wij aan de realisatie van een volledig, actueel en passend rapport in lijn met de PGS6-richtlijn en de zienswijze van de overheid. Met gebruik van DIGIPLAN kan desgewenst het VR geheel digitaal (webbased) beschikbaar worden gemaakt.