Groepsrisico

Groepsrisico

In kwantitatieve risicoanalyses (QRA's) berekent adviesgroep SAVE de risico's op basis van dodelijke slachtoffers. Dit vindt plaats met het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico is het niet mogelijk om het groepsrisico ruimtelijk in beeld te brengen met contouren rondom de risicobron. Dit maakt het groepsrisico tot een moeilijker te bevatten en te hanteren begrip.

Voor de toetsing van het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde. Aangezien de oriëntatiewaarde geen grenswaarde is heeft de overheid daarnaast bewust gekozen voor een aanvullende beoordeling/toetsing van het groepsrisico. Dit betreft de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. Het bevoegd gezag moet bij besluiten het externeveiligheidsrisico dat de besluiten met zich meeneemt verantwoorden.

Het gaat bij de verantwoording van het groepsrisico niet alleen om het voorkomen van dodelijke slachtoffers en gewonden, maar tevens om het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Antea Group heeft hiervoor de "Handreiking verantwoording groepsrisico" (VROM, 2007) opgesteld.

Wij begeleiden zowel de overheid als bedrijven bij de uitwerking van de verantwoordingsplicht. De overheid is gebaat bij een goede borging van externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkeling. Voor de industrie is continuïteit van activiteiten van groot belang. Adviesgroep SAVE kan als intermediair beide belangen behartigen.