Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) - Buisleidingen

Naast de risico's van stationaire inrichtingen veroorzaakt ook het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen risico's voor de omgeving. Het is van belang die risico's te kennen en te wegen, zeker in het licht van nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden nabij transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen.

Voor de berekening van de risico's rondom hogedrukaardgasleidingen heeft de overheid een model ontwikkeld dat moet worden gebruikt, namelijk CAROLA. Naast de risico’s van drooggasleidingen kunnen ook de risico’s van nat- en zuurgasleidingen worden bepaald. Voor berekeningen van de risico's rondom buisleidingen die gebruikt worden voor transport van gevaarlijke stoffen, anders dan hogedrukaardgasleidingen, is het programma SAFETI-NL aangewezen door de overheid.

Gebruik van deze rekenprogramma's leidt tot inzicht in de risico's van zowel plaatsgebonden risico (PR) als groepsrisico (GR). Op basis van deze uitkomsten kan bepaald worden of voldaan wordt aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Ontwerpbesluit externe veiligheid buisleidingen.

Wij berekenen de risico's en verzamelen voor een opdrachtgever de relevante gegevens, zoals informatie over de betreffende buisleiding (deze wordt opgevraagd via de leidingeigenaar) en de informatie over de omgeving van het te beschouwen buisleidingentraject. Wij nemen de taken van de opdrachtgever (indien gewenst) over en leveren een resultaat, waarover we nader overleg plegen. Er is dus sprake van 'ontzorgen'.