Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) - transport van gevaarlijke stoffen

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) - transport van gevaarlijke stoffen

Inzicht in plaatsgebonden risico en groepsrisico

Naast de risico's van stationaire inrichtingen veroorzaakt ook het transport van gevaarlijke stoffen via weg, spoor en binnenwater risico's voor de omgeving. Het is van belang die risico's te kennen en te wegen. Dit in het licht van zowel ontwikkelingen aan de trajectzijde als bij planontwikkelingen (ontwikkelingen in de omgeving van een traject).

Voor de berekening van die risico's heeft de overheid een model ontwikkeld dat moet worden gebruikt, nl. RBM II. Gebruik van dit model leidt tot inzicht in de risico's, zowel plaatsgebonden risico (PR) als groepsrisico (GR).

Wij berekenen de risico's en verzamelen voor opdrachtgevers relevante gegevens, zoals intensiteit van het vervoer, ligging van het tracé en de informatie over de omgeving van het te beschouwen traject. Wij nemen de taken van de opdrachtgever (indien gewenst) over en leveren een resultaat, waarover we nader overleg plegen. Er is dus sprake van 'ontzorgen'.

De toegevoegde waarde is hierboven al vermeld, maar er is meer. De adviesgroep SAVE is al jaren betrokken bij de modelmatige kant van de risicomodellering van het vervoer van gevaarlijke stoffen, met name via het spoor. Sinds ruim 20 jaar fungeren wij als vraagbaak/ontwikkelaar van modellen.

Verder is het zo, dat wij in 2010 de complete Handleiding voor de berekening van de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, water en spoor) heeft herschreven in opdracht van RWS. Deze handleiding schrijft in volle omvang voor hoe een QRA moet worden uitgevoerd.

Onze ervaring is reeds besproken in het bovenstaande. In aanvulling hierop nog het volgende.

Wij hebben ook een advies uitgebracht op welke wijze er aandacht moet worden besteed aan de monitoring van de externe veiligheid van het toekomstige Basisnet (weg, water en spoor).

Verder adviseren wij zowel het ministerie van VROM (voormalig) als Verkeer en Waterstaat (voormalig) op het dossier Basisnet.