Regionaal Risicoprofiel

Op 1 oktober 2010 trad de Wet veiligheidsregio's in werking. Deze wet heeft als primair doel om de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland te verbeteren en te versterken. In artikel 15 van de wet is een verplichting opgenomen om een regionaal risicoprofiel op te stellen. Een dergelijk risicoprofiel bevat een risico-inventarisatie en -analyse van de dreigingen in de regio. Op basis van de uitkomsten van deze analyse wordt in kaart gebracht welke capaciteiten benodigd en aanwezig zijn om deze dreigingen het hoofd te bieden.

Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen voor onderlinge afstemming met de crisispartners.

Wij hebben inmiddels ruime ervaring met het opstellen risicoprofielen voor verschillende Veiligheidsregio's.

Een belangrijke filosofie achter onze werkwijze is een nauwe betrokkenheid van de multidisciplinaire partners, zodat een breed gedragen risicoprofiel ontstaat. Daarin spelen ketenpartners voor de veiligheidsregio ook een prominente rol.

De verschillende regionale dreigingen maken wij inzichtelijk met behulp van geografische informatie systemen (GIS). Dit ruimtelijke beeld vergemakkelijkt risicoanalyse in het project en een verbijzondering in de richting van gemeenten.

Door onze ruime ervaring in de crisisbeheersing zijn wij goed in staat om de vertaalslag te maken van operationele aspecten naar beleidsvisie. Op deze wijze wordt alvast een link gelegd naar het regionale beleidsplan.

Brandrisicoprofiel

Het Besluit veiligheidsregio’s stelt dat de brandweerorganisatie dient te zijn gebaseerd op een risicoprofiel. Het ‘standaard’ risicoprofiel van de veiligheidsregio besteedt vooral aandacht aan rampen en crisissen. Een brandrisicoprofiel moet de basis zijn voor het dekkingsplan en daarmee het ontwerp van de brandweerorganisatie.

Adviesgroep SAVE kan uw regio hierin ondersteunen. Onze jarenlange ervaring met het ontwerpen en adviseren van de brandweerorganisatie en onze pragmatische aanpak geven u een goede basis voor uw brandweerorganisatie.

‘Nat’ risicoprofiel

In de visie waterongevallenbeheersing wordt de regio’s aanbevolen de risico’s met betrekking tot waterongevallen in kaart te brengen. Het optreden van de brandweerorganisatie met grijpredding, oppervlakteredding en een duikinzet kan hier tegenover worden gezet.

Daarnaast kunnen incidentgegevens een beeld geven van waar in de afgelopen jaren de waterongevallen zich hebben voorgedaan. Deze informatie kan gebruikt worden bij het opstellen van het risicoprofiel. De koppeling naar het dekkingsplan biedt inzicht in de opkomsttijden van de brandweereenheden (bijvoorbeeld duikteams) op de risicolocaties.