Toetsing Revi & Bevi

Bij vergunningverlening voor bedrijven, maar ook bij het vaststellen van bestemmingsplannen in de omgeving van bedrijven, moeten overheden vaststellen of bij de betreffende bedrijven activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Zo ja, dan moet de impact van de externe veiligheid op de omgeving worden beoordeeld.

De relevante wetgeving is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en bijhorende ministeriële regeling (Revi). Dit betekent concreet dat bij elk ruimtelijk plan en bij elke vergunningaanvraag het bevoegd gezag een Bevi-toetsing moet uitvoeren. Bevoegd gezag beschikt niet altijd over voldoende kennis voor de uitvoering van een Bevi-toetsing. In dat geval bieden wij een helpende hand.

Wij adviseren en ondersteunen de overheid op het gebied van externe veiligheid in relatie tot vergunningen en bedrijven. Concreet bevat dit het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

  • Uitvoeren risicoanalyses (bijvoorbeeld QRA);
  • Beoordelen veiligheidsstudies binnen de overheid;
  • Toetsen van bestemmingsplannen/haalbaarheidsstudies;
  • Opstellen aanzet tot verantwoordingsplicht;
  • Trainingen aan overheid;
  • Juridische toetsing aan wetgeving.

Onze ruime kennis, expertise en onafhankelijkheid levert de overheden een frisse blik op de ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken.

Veel gemeenten in Nederland hebben al kennis gemaakt met adviesgroep SAVE. Dit betreft zowel grote gemeenten als Amsterdam en Rotterdam als kleinere gemeenten waarbij kennis over externe veiligheid beperkt is.