Toetsing ruimtelijke plannen

Elke gemeente doorloopt jaarlijks verschillende ruimtelijke procedures. Hierbij geldt dat conform het juridische aspect alle ruimtelijke plannen moeten worden getoetst aan het aspect externe veiligheid. Externe veiligheid is alleen dan relevant als er risicobronnen aanwezig zijn.

Kenmerk van een risicobron is de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, zowel bij bedrijven als bij vervoer over weg, spoor, water of ondergronds. Voor al deze bronnen gelden afzonderlijke regelgeving waarin wij volledig thuis zijn.

Wij toetsen de plannen op haalbaarheid en geven een volledig beeld van alle aspecten die meegewogen worden. Is er sprake van risicocontouren en leveren deze beperkingen of juist mogelijkheden op voor de invulling van het betreffende plan? Wat zijn de alternatieven en hoe gaan we om met het groepsrisico? Dat alles zoeken wij voor u uit.

Als adviesgroep SAVE vanaf het begin bij de plannen betrokken is kan op een later tijdstip voorkomen worden dat vertragingen optreden wegens onvolledigheid van toetsing. Wij weten immers precies wat wel en wat niet relevant is.