ARIE

ARIE staat voor Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie en kan worden getypeerd als de Brzo-lightvariant van de Arbeidsinspectie. Daar waar het Brzo'99 zich richt op zware ongevallen in relatie tot externe veiligheid, richt de ARIE-regeling zich op (zware) ongevallen binnen de bedrijven (tot 100 m vanaf de bron). Het Arbobesluit hoofdstuk 2, afdeling 2 is kaderstellend.

Er bestaat een aanwijsbare overlap tussen onderdelen van het Brzo'99 en de ARIE-regelgeving, zowel vanuit de wetteksten als de werkwijze en opzet van documenten en systemen. Ook voor de ARIE-regeling is er sprake van een aanwijzing op basis van de overschrijding van vastgestelde drempelwaarden (in gewicht) voor het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Het Informatieblad ARIE-regeling (SZW, 2006) geeft een toelichting op de kaders en geeft aan hoe aan de wettelijke verplichting invulling gegeven kan worden.

Wij kunnen onderzoek doen naar de mogelijke ARIE-plicht en u adviseren over de implicaties voor uw organisatie. Aansluitend kunnen wij de melding naar het bevoegd gezag vormgeven en samen met u de relevante onderdelen implementeren op een wijze die voor uw organisatie passend en werkbaar is. Desgewenst nemen wij u (delen van) het beheer uit handen.