Smart Public Space

Smart Public Space

Het behouden van een prettige leefomgeving in en rond de stad vormt een toenemende uitdaging. Steeds meer mensen trekken naar de stad, wat leidt tot een stedelijke transitie en groei. Het vormgeven van een slimme en gezonde stad is hierbij belangrijk en zelfs noodzakelijk.

Businesslijnen:
Tags:

Binnen een slimme openbare ruimte in de stad zijn bewoners en apparaten op elkaar aangesloten en is alles en iedereen met elkaar verbonden (The internet of things). Bij Antea Group gaat het hierbij niet zozeer om datamanagement, maar om het managen van de informatiebehoefte. Big data versus smart data; data die erop gericht is een zo goed mogelijke prestatie te leveren ten dienste aan haar openbare ruimte en burgers. Antea Group onderscheidt hierbij doelgericht versus doelmatig databeheer. Denk hierbij ook aan data-integratie binnen gemeenten voor een veiligere en leefbaardere openbare ruimte, efficiëntere bedrijfsvoering en integratie van basisregistraties en informatiestromen.

De kansen en mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden voor stedelijk beheer en management van bijvoorbeeld verlichting, energie, warmte, veiligheid en afval in de openbare ruimte moeten we slim benutten. Wij bieden moderne oplossingen en kennis voor het efficiënt inwinnen, beheren en ontsluiten van ruimtelijke data en informatie. Door data actueel, betrouwbaar en compleet te houden kunnen deze op een juiste manier geanalyseerd worden, waarbij de data nooit doel op zich mag zijn. Binnen Antea Group heeft Geo-informatie of ‘de locatie’ een leidende rol bij het vormgeven van de slimme openbare ruimte. Het wordt gebruikt als gegeven, als onderlegger of als resultaat. 

Wij achten een integrale samenwerking met verschillende partijen belangrijk. Hoe borg je dat burgers betrokken blijven bij de totstandkoming van de slimme openbare ruimte? Veiligheid en privacy binnen dataverzameling en ontsluiting van informatie vraagt om een transparante en uitlegbare benadering richting burgers. Betrokken partijen met verschillende belangen hebben invloed op de openbare ruimte en op de stad. Maar wie is straks eigenlijk eigenaar van de slimme stad?