Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) clustert in theorie 26 vergunningen tot één. De vergunningaanvrager kan terecht bij één loket, heeft te maken met één bevoegd gezag en handhaver. Voor vergunningverlener en -aanvrager levert deze integrale werkwijze tijdwinst op. Maar dit vraagt van beide kanten om inzicht, overzicht en een gestructureerde aanpak.

De dienstverlening van Antea Group rondom de omgevingsvergunning is breed en divers. Omdat wij overheden, semi-overheden en bedrijven bedienen, hebben we ruime expertise opgebouwd. Of u nu vergunningaanvrager, -verlener of toezichthouder bent, wij kennen uw belangen en vertalen deze naar concrete oplossingen. We kennen de do's and dont's van alle stakeholders die in een vergunningenproces van belang zijn. Dit betekent dat u met Antea Group als partner in staat bent om tijdig in te spelen op kansen en bedreigingen.

Voor aanvragers

Bij grote én kleine ontwikkelingen worden aanvragen, ontheffingen en andere vereisten in één uniforme procedure doorlopen. Ook voor actuele bedrijfsvoering en wijzigingen daarin komt de Wabo steeds nadrukkelijker in beeld. Door hier vroegtijdig op in te spelen maakt u tempo in plannen en kunt u capaciteit en budget efficiënt inzetten. Van risicoanalyse tot vooroverleg, van vergunningenplan tot aanvraag: de adviseurs van Antea Group nemen u het volledige traject uit handen.

Voor overheden

De komst van de Wabo heeft verregaande gevolgen voor overheidsorganisaties. Een integrale vergunning vraagt om een andere inrichting van verantwoordelijkheden, toetsing en toezicht en het in- en uitvoeren van actuele kwaliteitscriteria en handhaving. Antea Group begeleidt en adviseert bij:

  • het beoordelen van (industriële én agrarische) vergunningaanvragen;
  • het opstellen van vergunningen (voorschriften en considerans);
  • het maken van beleidsplannen voor vergunningen en handhaving;
  • het bepalen van kwaliteit en capaciteit t.b.v. de uitvoering van de wettelijke taken;
  • het organiseren en managen van uw afdeling.

Wij helpen u om proactief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving.