Water

Water

Ondersteuning van overheden, industrie en aannemers

Klimaatverandering, zeespiegelstijging, extreme hoeveelheden waterafvoer; overal ter wereld willen we de plekken waar we wonen en werken veilig én leefbaar houden. Tegelijkertijd willen we kansen benutten als het gaat om economie, natuur en duurzaam en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Antea Group neemt hierin het voortouw en ondersteunt overheden, industrie en aannemers.

Integraal waterbeheer, de inrichting van stedelijke- , natuur- en landbouwgebieden; het is zoeken naar de balans tussen tegenhouden en ruimte geven. Tussen mens en natuur. Dit vraagt om inzicht in het volledige watersysteem. Van planvorming tot uitvoering. Antea Group bundelt kennis van waterbouw, hydrologie, waterkwaliteit, contractering, riolering, ecologie, veiligheid en milieu. Dit vertalen we naar concrete oplossingen. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met effecten op natuur en watergebruik, procedures en regelgeving. 

Van plan naar uitvoering...

De plannen die zijn gemaakt binnen de Kaderrichtlijn Water en programma's zoals het Deltaprogramma, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Ruimte voor de Rivier, Nationaal Bestuursakkoord Water en Natura2000 stromen door van planfase naar uitvoering. Deze vertaalslag vraagt om specifieke kennis. Bijvoorbeeld aan de kant van aannemers om ruimtelijk maatwerk, detailengineering en uitvoeringsplannen. Antea Group heeft deze expertise in huis, maar weet ook de brug te slaan van de planfase naar ontwikkeling.  

… naar beheer en onderhoud

In deze tijd is efficiënt en kosteneffectief waterbeheer een must. Het managen van de assets in het gebied is daarbij essentieel. Voor welke kwaliteitseisen gaat u, wat besteedt u uit en waar legt u prioriteit? Met onze beheerexpertise en -software bieden we in alle fasen optimale ondersteuning om tot verantwoord beheer en onderhoud te komen.