Ecologie

Ecologie

Advies voor natuurontwikkeling en vergunningaanvraag

Het ecologisch advies van Antea Group heeft een nadrukkelijke plaats in de planvoorbereiding in Nederland. De kwaliteit Ecologie is onlangs nog bevestigd door onze toelating tot het Netwerk Groene Bureaus. In de natuurtoets maakt Antea Group de afweging tussen natuur en andere belangen. Daarbij wordt natuur onderdeel gemaakt van het integrale project. Resultaat: natuurwinst en het soepel verkrijgen van ontheffing.

Wanneer de ecologen van Antea Group in een vroeg stadium betrokken worden bij uw plannen, levert dat winst op. Natuur wordt namelijk een integraal onderdeel van het plan. U voorkomt bovendien het risico dat het werk wordt stilgelegd, omdat bijvoorbeeld beschermde natuurwaarden over het hoofd zijn gezien. 

Natuurtoets

Onze ecologen kennen de beschermde soorten. Zij zijn op de hoogte van de eisen die het bevoegd gezag stelt bij het aanvragen van vergunningen. Op deze manier wordt regelmatig voorkomen dat een vergunning nodig is. Overheden kunnen daarnaast veel 'gedoe' met natuurwetgeving voorkomen met de natuurbeleidskaart. Ook vereenvoudigt de kaart vergunningverlening omgevingswet en helpt deze bij de handhavingsstrategie.

Diensten

Kiezen voor kwaliteit en beheersen van risico's? De ecologen van Antea Group zijn op meerdere vlakken inzetbaar. Van inventarisatie van natuurwaarden tot planvoorbereiding. Van een MER tot beheer en onderhoud van groen. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers maakt Antea Group in afweging van verschillende belangen een keuze voor de gewenste kwaliteit.

Gerelateerde nieuwsberichten