Water

Regionaal waterbeheer

Duurzame, veilige, praktische en gedragen oplossingen

Wateroverlast, waterkwaliteit, natuur en vele verschillende belangen; als waterbeheerder sta je voor complexe opgaven. Het is de kunst deze zo te verbinden dat veiligheid, natuur, landbouw en andere functies worden versterkt. Inrichtingsvraagstukken kunnen daarom niet zonder kennis van techniek, inhoud én proces.

Met onze kennis van (geo)hydrologie, waterkwaliteit, ecologie, RO-procedures en contractvormen leveren wij pasklare antwoorden. Antea Group werkt aan duurzame, veilige, praktische én gedragen oplossingen.

Van beleid naar uitvoering

Anderen mee laten denken, inspelen op nieuwe richtlijnen en kaders; duurzaam waterbeheer vraagt om een dynamische aanpak. Van planvoorbereiding tot evaluatie; op elk onderdeel van de Plan – Do – Check- Act cyclus staan we voor je klaar. Kennis van de regio is hierbij ons uitgangspunt. Onder het motto 'Zonder uitvoering geen succes!' trekken we projecten van de grond. Zoals de realisatie van ecologische verbindingszones (EVZ's), beekherstel, verdrogingen en waterbergingsprojecten.

Ecologie

Ecologische afwegingen en voorstudies spelen een belangrijke rol bij beekherstel, natte natuurontwikkeling en de verbetering van vismigratie. Onze ecologen leveren kennis voor het gehele traject, van initiatief tot en met beheer. Maar wij zijn ook betrokken bij complexe integrale projecten. Onze producten variëren van soorteninventarisaties, natuurtoetsen op grond van de Flora- en faunawet en het schrijven van beheer- en inrichtingsplannen. We kennen de Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming door en door en hebben kennis van de Waterwet en de juridische consequenties daarvan. Lees meer.

Kostenbesparingen in beheer en onderhoud

Naast de inhoudelijke opgaven krijgen waterbeheerders te maken met bezuinigingen. Dit vraagt de komende jaren onder meer om kostenefficiëntie als het gaat om beheer en onderhoud. Waar leg je de prioriteiten, wat besteed je uit? Antea Group komt met oplossingen die gericht zijn op kostenbesparingen, maar die rekening houden met optimale kwaliteit en veiligheid.