Baggeren

Baggeren

Onderhoudsbaggerwerk of waterbodemsanering

Wij bereiden de uitvoering voor en bepalen in overleg met u de contractvorm die het best bij uw situatie past. Dit kan een eenvoudige werkomschrijving of een RAW-bestek zijn. Maar ook een UAV-GC contract waarbij u ontwerp en engineering aan de markt overlaat, is mogelijk. Uitgangspunt in deze aanpak is inzicht in de risico’s die kenmerkend zijn voor het project. Aan de hand hiervan bepalen we waar u de beheersing van deze risico’s het beste onder kunt brengen en kiezen de best passende contactvorm.

Ontwerp, aanleg, monitoring en beheer van baggerdepots

Voor (tijdelijke) berging van baggerspecie ontwerpt Antea Group baggerdepots voor niet verontreinigd slib tot en met niet toepasbaar slib. Aspecten die hierin meespelen zijn afvoer van water, bodembescherming (wel of geen onderafdichting), terreininrichting en landschappelijke inpassing. Daarnaast brengen wij de effecten van de berging op de omgeving (grond, grondwater, lucht, geluid) in kaart en doorlopen de benodigde vergunningprocedures.

Herstel van natuurgebieden, verbetering waterkwaliteit

Natuurgebieden herbergen vaak bijzondere flora en fauna. Diverse beleidssporen (Natura 2000, EHS, KRW) zetten in op het herstel van natuurwaarden en verbetering van de waterkwaliteit. Antea Group brengt knelpunten in kaart en adviseert over passende maatregelen. Bij deze projecten zijn meestal meerdere belanghebbenden betrokken. Communicatie tussen belanghebbenden en de omgeving is cruciaal in het slagen van het project. De omgevingsmanagers van Antea Group staan onze adviseurs en klanten met raad en daad terzijde.

Duurzaam hergebruik van baggerspecie

Hergebruik van baggerspecie draagt bij aan het terugbrengen van het beroep op primaire grondstoffen. Antea Group onderzoekt de mogelijkheden en bedenkt plannen om (verontreinigde) baggerspecie zoveel mogelijk te hergebruiken. Bijvoorbeeld door slib te immobiliseren of door slib te verwerken in infrastructurele projecten. Een belangrijk onderdeel hierbij is een analyse van de betrokken actoren in het project en omgeving en het creëren van draagvlak. Via ons netwerk brengen wij vraag en aanbod bij elkaar.

Directievoering en milieukundige begeleiding

Het contract is de leidraad voor de realisatie van projectdoelstellingen. De dynamiek van de uitvoering vraagt ook om situationeel en daadkrachtig handelen; onze uitvoeringsspecialisten weten raad met directievoering, toezicht, milieukundige begeleiding (volgens het VKB-protocol 6003) en systeemgerichte contractbeheersing. Antea Group stemt de vorm van begeleiding af op het contract en de aard van het werk.