Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Inzicht in de kwaliteit en de hoeveelheid baggerspecie is een essentiële stap bij activiteiten in de waterbodem

Antea Group voert waterbodemonderzoek uit volgens geldende normen en protocollen voor vooronderzoek, verkennend onderzoek en asbest (NEN 5717, NEN 5720 (slib) en NTA 5727 (asbest)). Naast standaard milieuhygiënisch onderzoek doet Antea Group ook onderzoek naar andere stoffen zoals eutrofiëringsparameters, brandvertragers, prioritaire stoffen vanuit de KRW en veterinaire parameters.

Hoeveelheidsbepaling slib

Peiling van smalle watergangen gebeurt doorgaans handmatig met behulp van nauwkeurige plaatsbepalingsapparatuur. Voor het peilen van grotere (rijks)wateren maken wij gebruik van echolodingen die naar wens kunnen worden uitgebreid met seismische metingen en side-scan-sonarmetingen. Meetresultaten worden verwerkt en twee- of driedimensionaal weergegeven.

Planvorming

De resultaten van de inventarisaties vormen de basis voor het baggerplan voor zowel eenmalige projecten als voor meerjarige plannen of programma’s. Het in eigen huis ontwikkelde GBI Beheersysteem en de GBIbagger app maken het mogelijk om watergangen administratief te beheren en relevante gegevens op de kaart weer te geven en uw baggercyclus te plannen en te begroten. Resultaten kunnen tevens worden gebruikt voor het opstellen van projectplannen, aanvragen van Watervergunningen of Blbi-meldingen (Besluit lozingen buiten inrichtingen).

Waterbodemkwaliteitskaarten

Voor het toepassen van een partij baggerspecie kan een waterbodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel worden gebruikt. In het geval van gebied specifiek beleid (Besluit bodemkwaliteit) is een waterbodemkwaliteitskaart zelfs een verplicht onderdeel. Antea Group maakt de kaart voor u en doorloopt samen met u het beleidsmatige en bestuurlijke traject.

PFAS in de waterbodem

Antea Group heeft veel ervaring met onderzoek en advisering inzake PFAS in de waterbodem, baggerdepots en baggertoepassing. Denk hierbij aan:

Bij de uitvoering van waterbodemonderzoek in het kader van de voorbereiding van onderhoudsbaggerwerken denken wij met je mee. Welke consequenties hebben de eventuele aanwezigheid van PFAS in de baggerspecie voor de bestemming van de baggerspecie? Wij stemmen dit in overleg met bevoegd gezag voor je af.