Zoetwater

Zoetwater

Een vraagstuk dat aandacht verdient

Voldoende zoetwater is cruciaal voor de stabiliteit van dijken, stedelijke bebouwing, drinkwater- en elektriciteitsvoorziening, waterafhankelijke sectoren (zoals landbouw, scheepvaart en industrie), natuur, stedelijk leefmilieu en volksgezondheid. Naar verwachting zullen vaker tekorten optreden door klimaatverandering, verzilting en sociaaleconomische ontwikkelingen. Onder de noemer Zoetwater bieden wij een integraal dienstenpakket waarmee wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen ondersteunen bij zoetwater vraagstukken.

Deltaprogramma Zoetwater

De kern van de deltabeslissing Zoetwater is inzicht geven in waterbeschikbaarheid, risico’s op zoetwatertekorten en mogelijke handelingsperspectieven voor waterbeheerders en grondgebruikers. Zoetwatermaatregelen die nodig zijn om watertekorten te voorkomen of te beperken zijn gebundeld in het Deltaplan Zoetwater (2015-2021). Om in 2021 een gefundeerd besluit te kunnen nemen over het Deltaplan fase 2 (2022-2028) wordt geïnvesteerd in kennis. De kennisvragen zijn onderverdeeld in zes onderzoeksthema’s in de kennisagenda Zoetwater:

  1. Verdere ontwikkeling hydrologisch modelinstrumentarium;
  2. verdere ontwikkeling economisch modelinstrumentarium;
  3. ontwikkeling watersysteemkennis;
  4. kennis over omgaan met lange termijn veranderingen;
  5. bepaling hydrologische effectiviteit van regionale maatregelen;
  6. governance.

Antea Group voert in opdracht van Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies (participatief) onderzoek uit binnen deze onderzoeksthema’s.

Procesversnellers

Snelheid, zekerheid en draagvlak zijn wat ons betreft kritische succesfactoren om oplossingen te vinden voor uw zoetwatervraagstuk. We zijn procesversnellers doordat wij zelf de componenten inhoudelijk beheersen en partijen verbinden met het vinden van het gezamenlijke belang. Bijbehorende behoeften vertalen we naar concrete oplossingen. We overzien de risico’s en de kansen. Bieden zekerheid daar waar nodig, kiezen voor creativiteit als daar ruimte voor is. We participeren en ondernemen, vanuit onze ruime expertise in zoetwater.

Integraal dienstenpakket

Antea Group kan u ondersteunen bij het voorkomen en beperken van zoetwaterproblemen met o.a. de volgende diensten: