Antea Group voorziet het Ministerie van EZ met planschadeadviezen

Antea Group voorziet het Ministerie van EZ met planschadeadviezen

31 oktober 2016

Antea Group is één van de winnaars in de tender voor het leveren van planschade adviesdiensten aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. De gesloten raamovereenkomst is opgesteld in het kader van rijksprojecten van de ‘rijkscoördinatieregeling’.

Businesslijnen:

Deze coördinatieregeling heeft betrekking op tientallen verschillende energie-infrastructuurprojecten, waaronder: windenergie vanaf 100 megaWatt, Landelijk gastransportnet, LNG-installaties, opslag in de ondergrond en winning van delfstoffen onder gevoelige gebieden.

Het vaststellen van een inpassingsplan voor de tracés en locaties van bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen, gasleidingen, elektriciteitscentrales en windmolenparken, kan leiden tot schade voor derden wanneer hun huis of grond minder waard wordt of er sprake is van inkomensderving. Als gevolg hiervan zal Antea Group de RVO voorzien van integrale adviezen, evenals de hoogtebepaling en het afhandelen van alle ingekomen planschade-verzoeken. De raamovereenkomst is opgesteld voor een periode van vier jaar.