Onderzoek Nationale Omgevingsvisie

Onderzoek Nationale Omgevingsvisie voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu

1 juni 2015

In opdracht van het ministerie van I&M onderzoeken Antea Group en Berenschot de bestaande nota’s, visies, agenda’s en programma’s om te komen tot een advies voor de eerste versie van de Nationale Omgevingsvisie. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de beleidsvorming van de Omgevingswet.

Om de stelselherziening ook beleidsmatig handen en voeten te geven, introduceert de Omgevingswet zes nieuwe instrumenten, waaronder de omgevingsvisie. In deze visie – die ook op nationaal niveau vanaf de inwerkingtreding van de wet verplicht is – dienen alle nationale plannen op het gebied van de fysieke leefomgeving geïntegreerd te worden, zodat deze in samenhang worden beschouwd in de complexe dynamiek van de moderne maatschappij.

Het onderzoek richt zich op het signaleren van de trends en ontwikkelingen in de beleidsstukken, de strategische keuzes die daarin gemaakt zijn en de tegenstrijdigheden en kansen. Het eindproduct in de vorm van een advies wordt in maart 2016 opgeleverd aan het ministerie.

Volgens planning treedt medio 2018 de Omgevingswet in werking. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in juni nog behandeld door de Tweede Kamer. Aan de uitvoeringsregelgeving wordt nog hard gewerkt.