omgevingswet smart mobility Zwolle

Pilot: koppeling Omgevingswet en Smart Mobility

Gemeente Zwolle

30 maart 2018

Antea Group maakt een koppeling tussen de omgevingswet en smart mobility mogelijk door een interactieve werksessie met mensen uit verschillende disciplines/werkvelden. Op donderdag 15 maart hebben we hiervoor een pilot uitgevoerd bij gemeente Zwolle.

Het doel van deze pilot was enerzijds te laten zien dat smart mobility breder toepasbaar is dan alleen voor mobiliteitsdoelen. Anderzijds om inzicht te geven in hoe smart mobility kan bijdragen om beleidsdoelen van de omgevingsvisie te halen en concreter te maken.

Smart mobility maatregelen

De werksessie met gemeente Zwolle is breed opgezet. Vanuit verschillende beleidsvelden waren mensen vertegenwoordigd uit onder andere de stedenbouw, verkeer, archeologie, gezondheid, data en ICT. Middels een aantal casussen is in kleinere groepen discussie gevoerd en een matrix ingevuld die als basis dient om te bepalen welke smart mobility maatregelen het best toepasbaar zijn. Deze mogelijke smart mobility maatregelen zijn aan het einde van de presentatie gepresenteerd aan de deelnemers.

Omgevingsvisie

Het was erg inspirerend om met zoveel verschillende mensen aan tafel te zitten en samen na te denken over de koppeling tussen omgevingswet en smart mobility. De pilot heeft ons inzicht gegeven in de bruikbaarheid van deze tool en de verbetermogelijkheden ervan. Met de tool die wordt ontwikkeld kunnen gemeenten hun omgevingsvisie verder uitwerken en concreter maken.