Bodembeweging

Studenten werken aan bodemdalingtoolkit

1 mei 2017

Bodemdaling door veenoxidatie of door mindere draagkracht van ‘slappe’ veen- en kleigronden is een urgent probleem in grote delen van Nederland. De bodemdaling leidt daar tot wateroverlast, funderingsproblemen en hoge kosten voor onderhoud van de openbare ruimte. Ook de veeteelt en het karakteristieke veenweidelandschap staan door bodemdaling onder druk. Recent becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten voor het omgaan met bodemdaling kunnen oplopen tot € 22 miljard euro in 2050. Gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen zijn dan ook aan de slag gegaan met het vinden van oplossingen om hiermee om te gaan. Onder meer via het Kennisprogramma Bodemdaling, Klimaat en Water van het Platform Slappe Bodem, Provincie Zuid-Holland en STOWA.

Onderdeel van de zoektocht naar oplossingen is het ontwikkelen van een bodemdalingstoolkit. Deze toolkit moet iedereen die aan de slag wil met bodemdaling helpen om actuele kennis, instrumenten en ervaringen te vinden voor zijn of haar probleem. Om deze toolkit mede vorm te geven, hebben Hogeschool Utrecht, Aeres hogeschool en Saxion hogeschool de handen ineen geslagen. Onder regie van STOWA en provincie Zuid-Holland werken studenten van deze hogescholen onderdelen van de toolkit uit, en verzamelen inzichten om de toolkit te vullen. De gemeente Woerden, Antea Group en Sweco begeleiden hen daarbij.

De ontwikkeling van de bodemdalingstoolkit is een mooi voorbeeld hoe samenwerking tussen hogescholen, overheden en bedrijven rondom een urgent maatschappelijk probleem kan leiden tot nieuwe kennis en inzichten. En waarbij deze kennis en inzichten direct ook een plek krijgen bij onze professionals van de toekomst: de studenten. De eerste fase van de ontwikkeling van de bodemdalingtoolkit wordt voor de zomer afgerond.