A15 Maasvlakte Vaanplein

A15 Maasvlakte Vaanplein

Businesslijnen:

Uitdaging

De regio Rotterdam staat de komende jaren voor een belangrijke opgave. De levensader en achilleshiel als het gaat om bereikbaarheid van de haven wordt gereconstrueerd; de A15 Maasvlakte Vaanplein. Doorstroming op de A15 MaVa is daarom ook tijdens de realisatiefase cruciaal. Antea Group heeft het winnende consortium A Lanes A15 geadviseerd bij het zoeken naar de juiste balans tussen doorstroming voor de weggebruikers en werkruimte voor een doeltreffende uitvoering van de werkzaamheden in de periode 2010 - 2015.

Oplossing

Met behulp van dynamische verkeersmodellen hebben wij de effecten als gevolg van tijdelijke verkeersmaatregelen op de doorstroming van het wegverkeer geanalyseerd. Aan de hand van de toepassing van een statisch verkeersmodel hebben wij risicoanalyses uitgevoerd op de verkeergroei, mogelijke toekomstige bottlenecks en specifiek ook naar de nadelige effecten van het vrachtverkeer gekeken. Voor verkeersmaatregelen die een negatieve invloed hadden op de doorstroming hebben wij naar optimalisatie gezocht. Indien optimalisatie vanuit praktisch oogpunt niet voorhanden was, hebben wij in samenwerking met de engineers gezocht naar een alternatief. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij een concept hebben ontwikkeld waarbij de verkeersdeelnemer op de A15 minimale hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Resultaten

Naast doorstroming speelt verkeersveiligheid een cruciale rol in de uitvoering van de reconstructiefase. Het Beneluxplein - Vaanplein stond in 2008 op plaats 7 van de file top 50 volgens de Verkeers Informatie Dienst. In het zoeken naar de juiste balans tussen reistijd voor het autoverkeer en werktijd voor de reconstructiewerkzaamheden zijn de door ons uitgevoerde verkeersveiligheidsanalyses van cruciaal belang geweest. Ons doel hierbij was de objectieve invloedsfactoren op verkeershinder te minimaliseren. Parallel aan de deze analyses hebben wij ook een maatregelenpakket samengesteld om de negatieve beleving van verkeershinder bij de weggebruiker te minimaliseren. Het totale door ons samengestelde maatregelenpakket moet een positieve impact hebben op zowel de subjectieve en objectieve verkeershinder tijdens de realisatiefase.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.