Aanpak flessenhals in de Waal bij Nijmegen-Lent

Aanpak flessenhals in de Waal bij Nijmegen-Lent

Uitdaging

Bij Nijmegen-Lent zit één van de smalste bochten in het Nederlandse rivierenstelsel. De kans op overstromingen neemt hier toe, daarom zijn maatregelen nodig. De gemeente Nijmegen wil tegelijk de uitstraling van het gebied versterken, zodat het aantrekkelijk wordt voor recreatie. Het project is onderdeel van het landelijke initiatief ‘Ruimte voor de rivieren’, waarbij overheden samen overstromingsgevaar aanpakken op 39 locaties in het land. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor deze locaties en bewaakt de voortgang. Het verleggen van de dijk bij Nijmegen-Lent is een enorm infrastructureel project met grote impact op de omgeving. Draagvlak van betrokkenen is noodzakelijk voor een succesvolle aanpak. In 2015 moet het project klaar zijn.

Oplossing

In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Antea Group samen met Haskoning een planstudie/milieueffectrapportage uitgevoerd en een compleet plan gemaakt voor de dijkverlegging bij Nijmegen-Lent. Antea Group heeft de effecten op natuur, bodem, geluid, lucht en kunstwerken onderzocht, de vergunningen en het bestemmingsplan voorbereid én het technisch plan en de kostenraming opgesteld. Uit de milieueffectrapportage is een voorkeursvariant gekomen, aansluitend zijn de spelregels voor de uitvoering bepaald en realistische tekeningen gemaakt. Dit heeft geleid tot een inrichtings- en technisch plan, de basis voor het uiteindelijke bestemmingsplan. Gedurende het proces is uitgebreid gecommuniceerd met bewoners en andere betrokkenen, dat heeft de aanvankelijke weerstand volledig weggenomen.

Resultaten

Het inrichtings- en technisch plan zijn afgerond, er is draagvlak gerealiseerd bij alle betrokkenen. De plannen liggen nu bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, begin 2011 volgt een besluit. De planstudie van Antea Group en Haskoning bevat een integrale visie op stedelijke ontwikkeling én ruimtelijke kwaliteit. Dat maakt de dijkverlegging bij Nijmegen-Lent uniek en koploper voor volgende planstudies in het kader van Ruimte voor de rivieren. Na een positief besluit kan de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure starten. De bestaande dijk wordt op twee plaatsen doorgebroken, de nieuwe dijk komt 350 meter landinwaarts. In het buitendijkse gebied wordt een nevengeul aangelegd die aansluit op de Waal. Daardoor ontstaat een bewoonbaar eiland en een uniek rivierpark in het hart van Nijmegen. Het ‘hoogwatervrije eiland’ wordt via een brug ontsloten, de rijksweg A325 kruist de geul straks met een nieuwe brug.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.