Antea Group adviseert m.b.t. een unieke geluidswerende voorziening

Antea Group adviseert m.b.t. een unieke geluidswerende voorziening

Businesslijnen:

UITDAGING

Havenschap Moerdijk heeft opdracht gegeven aan Antea Group om voorbereidingen te treffen voor het toekomstbestendig maken van het terrein. Voor 2020 is een aantal aanpassingen nodig om de uitbreiding van de haven mogelijk te maken. Eén daarvan is het nemen van extra geluidsmaatregelen. De (woon)omgeving moet beter worden beschermd tegen geluid.

OPLOSSING

De geluidsmaatregelen moeten worden genomen om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de wetgeving. Antea Group heeft trillingsadvies gegeven voor dit project. In de groenstrook bij het dorp Klundert is daarom een unieke geluidswerende voorziening nodig die 30 meter boven het huidige maaiveld moet worden aangelegd. De lengte van de voorziening is gelijk aan 2,2 km. Het geluidscherm wordt aangebracht op een locatie waarbij de bodem is opgebouwd uit sterk samendrukbare grondlagen.

RESULTATEN

Naast bijeenkomsten met bewoners uit de woonkern Klundert en de vorming van een klankbordgroep, is er een 'Expert Meeting' gehouden met experts van betrokken partijen. In deze Expert Meeting zijn drie mogelijke varianten voor de geluidswering als realistisch beoordeeld: geluidscherm "De Wall", geluidswal "De Vesting" en de verbrede geluidswal "De Heuvelrug". 

Geluidscherm De Wall

 

Geluidswal De Vesting

 

Geluidswal De Heuvelrug

De engineering van het scherm is een complexe opgave: enerzijds door de slecht draagkrachtige, slappe ondergrond en anderzijds door de aanwezigheid van een Leidingenstraat in de directe omgeving, gelegen binnen de invloedssfeer van de geluidswal.

Diverse varianten van de geluidswal zijn door Antea Group uitgewerkt. Middels een MultiCriteria-analyse zijn de varianten onderling vergeleken. De variant met een ophoging van grond in combinatie met een damwandconstructie is de voorkeursvariant.