Tesla zelfrijdend A20 filetop

Antea Group pakt door met MIRT-verkenningen A67 en A20

De aanpak van files in Nederland vraagt een voortvarende aanpak. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt Antea Group aan diverse MIRT-verkenningen. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Businesslijnen:

Voor de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda en de A67 Leenderheide – Zaarderheiken heeft Antea Group snel en efficiënt kansrijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht en de onderzoeksagenda voor de volgende fase opgesteld. Deze aanpak voor de volgende fase is gepubliceerd in de beide notities ‘reikwijdte’ en ‘detailniveau’, waarop inspraak mogelijk is. Ook de volgende fase is inmiddels aan Antea Group gegund. In deze fase worden de kansrijke varianten uitgewerkt en de effecten bepaald. Elk project krijgt hierbij een specifieke aanpak.

Smart mobility

In de opgave voor de A67 wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan slimme maatregelen oftewel ‘Smart Mobility’ om de problematiek op te lossen. Van de drie te onderzoeken alternatieven worden in twee alternatieven - naast slimme maatregelen – capaciteitsuitbreidingen, zoals nieuw asfalt uitgewerkt. Bij het eerste alternatief wordt onderzocht of alleen met slimme maatregelen kan worden volstaan. Dit betreft bijvoorbeeld maatregelen die de spitsvraag van (vracht)verkeer sturen, in- en uitvoegen verbeteren, andere innovaties faciliteren, handhaving verbeteren en/of adaptieve informatie, de snelheid en inhaalverboden.

Snelle en zorgvuldige aanpak

De A20 bij Gouda staat hoog in de filetop en vraagt om een zorgvuldige en snelle aanpak. In het projectgebied liggen het Gouwe-aquaduct en het knooppunt Gouwe tussen de A12 en de A20. Er is in het onderzoek bijzondere aandacht nodig voor de effecten van de voorgenomen ingrepen op het onderliggend wegennet. Naast verbreding wordt ook gekeken naar aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen.