Areaalgegevens op orde voor Rijkswaterstaat

Areaalgegevens op orde voor Rijkswaterstaat

Uitdaging

Rijkswaterstaat beschikt over omvangrijke databases met areaalgegevens. Dit is input voor het verdelen van beheerbudgetten over de districten en worden gebruikt voor assetmanagement. Areaalgegevens zijn gegevens over zowel droge infrastructuur (wegen) als natte infrastructuur (waterwegen) van Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld over de verharding en de groenvoorziening, bouwkundige gegevens van kunstwerken en gegevens over waterkeringen. Omdat de betreffende beheerdatabases bij aanvang van het project maar voor circa 60% gevuld waren, kreeg Antea Group de opdracht om de bijwerking uit te voeren in Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Brabant en Zeeland en voor de Waddenzee en het IJsselmeergebied. In totaal bijna de helft van het areaal van Rijkswaterstaat.

Oplossing

Om deze opdracht bij in totaal 13 wegen- en waterdistricten uit te voeren, zijn 20 medewerkers ruim een jaar aan de slag geweest. Rijkswaterstaat is zeer tevreden met het resultaat. Vanwege de omvang van het team (met veel nieuwe medewerkers) en de grote hoeveelheid werk, was de grootste uitdaging om de kwaliteit van de verwerkte gegevens te waarborgen en het project tijdig op te leveren. We hebben dit ondervangen door tweewekelijks rapportages te maken over voortgang en kwaliteit. Deze werden verstrekt aan de opdrachtgever en door het projectmanagement gebruikt om te sturen op voortgang, risico's, capaciteit en planning.

Resultaten

De werkzaamheden zijn afgerond met een goed resultaat en naar tevredenheid van de opdrachtgever, de Data-ICT-Dienst, en de districten. Tijdens de evaluatie prees RWS het team voor haar flexibiliteit, de communicatie, het houden en nakomen van de gemaakte afspraken en de geleverde kwaliteit. Nu de databases 100% gevuld zijn, is het de wens van de Data-ICT-Dienst om de kwaliteit, betrouwbaarheid en actualiteit van de huidige areaalgegevens verder te verbeteren.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.