Bereikbaarheid zuidelijk Lelystad

Bereikbaarheid zuidelijk Lelystad

Gemeente Lelystad en provincie Flevoland willen graag inzicht krijgen in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de bereikbaarheid (over de weg en per openbaar vervoer) van stad en regio. Een goede bereikbaarheid is namelijk voorwaarde om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Zuidelijk Lelystad ontwikkelt zich de komende jaren tot een gebied voor wonen, werken, reizen en recreëren. Er komt een nieuwe woonwijk met circa 8500 woningen, een groot bedrijventerrein, een natuuractiviteitencentrum en er zijn plannen om Lelystad Airport te ontwikkelen tot een luchthaven met enige miljoenen reizigers per jaar. Deze ontwikkelingen leiden tot een groei van de mobiliteit.

Verkenning bereikbaarheid

Provincie en gemeente beschikten over een in 2010 uitgevoerde verkenning bereikbaarheid zuidelijk Lelystad. Deze verkenning geeft een beschrijving van de ruimtelijke ontwikkelingen in zuidelijk Lelystad en geeft aan op welke wijze de bereikbaarheid van het gebied gegarandeerd kan worden. De verkenning schetste oplossingsrichtingen om de bereikbaarheid te vergroten, maar bood onvoldoende onderbouwing over de noodzakelijke maatregelen en de fasering daarvan. Voor een goede afweging tussen de varianten ontbrak nog relevante informatie. Vandaar dat aan Antea Group is gevraagd om een nadere verdiepingsslag uit te voeren. Er was behoefte aan een goede verkeerskundige analyse en kostenraming.

Verbeteren of vernieuwen infrastructuur

Duidelijk is dat de ontwikkeling van zuidelijk Lelystad vraagt om maatregelen om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen. Daarbij zijn er in principe twee hoofdkeuzes: verbeteren van de bestaande infrastructuur of realisatie van nieuwe infrastructuur (zoals een nieuw station Lelystad Zuid en een nieuwe aansluiting van Lelystad op de A6).

Complicerende factor is dat de economische crisis heeft geleid tot toenemende onzekerheid over de termijn waarop de ruimtelijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Wij geven, rekening houdend met alle opties en onzekerheden, een advies over de uit te voeren verkeerskundige maatregelen, de kosten en de verwachte tijdshorizon waarop verschillende maatregelen gerealiseerd moeten worden.