Botsproeven

Botsproeven voor het omgevingsplan Binckhorst

Op dit moment experimenteren al diverse gemeenten met de Omgevingswet door bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte op te stellen (omgevingsplannen). Zo ook de gemeente Den Haag, die voor het transformatiegebied de Binckhorst gebruik maakt van deze experimenteerregeling uit de Crisis- en herstelwet (Chw). De zoektocht naar het meer ruimte geven voor initiatieven, maar tegelijkertijd de kwaliteit van de fysieke leefomgeving waarborgen, betekent anders denken, integraal benaderen en nieuwe integrale regelingen.

Hoewel het een experiment betreft vormt het plan, net als een bestemmingsplan, het juridisch kader voor nieuwe initiatieven en bouwplannen. De gemeente had daarom behoefte aan een onafhankelijk onderzoek en advies naar de uitvoerbaarheid en werking van het omgevingsplan. Dit onderzoek heeft Antea Group opgesteld in de vorm van botsproeven: een test van het plan op acht onderdelen (zoals maximale mogelijkheden, fasering, robuustheid, flexibiliteit en saldering, sturingsfilosofie). Dit hebben wij gedaan vanuit twee invalshoeken, die van de gemeente en die van de initiatiefnemer.

De botsproef heeft waardevolle adviezen opgeleverd, waarmee de gemeente Den Haag het omgevingsplan verder kon optimaliseren. De botsproeven zijn als bijlage bij het omgevingsplan Binckhorst opgenomen.

De waarde van een gedegen botsproef waarmee met een onafhankelijke en frisse kijk een omgevingsplan onder de loep wordt genomen, is een absolute meerwaarde gebleken in het planproces van omgevingsplannen.

Werkt u ook aan een experiment en wilt u meer weten over een botsproef, neem dan contact op met een van onze adviseurs.