Brede School Goes: zoeken naar synergie

Brede School Goes: zoeken naar synergie

De wijk de Goese Polder had tot enkele jaren geleden een slecht imago. Wijkvernieuwing was stond daarom hoog op de agenda. Binnen de plannen ontstond de wens om een brede school te realiseren. Deze moest verrijzen op de plek waar op nieuwjaarsnacht 2003 basisscholen De Holtkamp en 't Noorderlicht in vlammen opgingen. Met een brede school kregen beide scholen weer een onderkomen en kon gewerkt worden aan een betere sociale samenhang in de wijk. Van voorbereiding tot realisatie: als risicodragend bouwmanager was Antea Group bij het hele bouwproces betrokken.

Oplossing

Samen met een projectgroep werd een Programma van Eisen opgesteld. Daarnaast richtte Antea Group zich op de bouw- en projectkosten, de architectuur, de constructies en installaties, akoestiek en bouwfysica. Als procesbegeleider had Antea Group een belangrijke rol in het borgen van de multifunctionaliteit van de accommodatie. In het programma van eisen werden de wensen van de gebruikers vertaald naar een samenhangend plan. Uitgangspunt was dat alle partijen konden profiteren van elkaars nabijheid. Binnen de planvorming was het van belang om alle betrokkenen van meet af aan goed mee te laten denken. Hoe verder het plan vorderde, hoe minder ruimte er was voor aanpassingen. Gaandeweg het proces ontstond een vastomlijnd plan waarin alle partijen zich konden vinden en dat realiseerbaar was.

Resultaten

In 2008 werd de Brede School en multifunctioneel centrum 'De Spinne' geopend. Het moderne onderkomen in het hart van de wijk is geïntegreerd met de bestaande gymzaal en huisvest de volgende gebruikers:

  • Katholieke Basisschool De Holtkamp
  • Protestants-christelijke Basisschool 't Noorderlicht
  • Wijkcentrum De Spinne
  • Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde regio (SMWO)
  • De Zuidwester (gehandicaptenzorg)
  • Consultatiebureau Allevo

 

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.