Drinkwater transportleiding Hillegom Lisse

Drinkwater transportleiding DN500/300 trace Hillegom-Lisse

UITDAGING:

Dunea N.V. wil door capaciteitsproblemen een nieuwe drinkwaterleiding aanleggen tussen boosterstation Hillegom en de Spekkelaan in Lisse. Doordat het tracé zich bevindt in gevoelige bollengronden en lastige omgeving (Keukenhof) moest worden voldaan aan verschillende vergunningseisen en voorwaarden. Dunea N.V. heeft Antea Group gevraagd de voorbereiding voor dit project binnen de gestelde kaders uit te voeren.

OPLOSSING:

Met de uitgevoerde tracéstudie, overleggen met grondeigenaren/gebruikers en het voorontwerp is een tracéontwerp vastgesteld met voldoende draagkracht vanuit de omgeving. Er is met de tracékeuze tegemoet gekomen aan wensen, eisen en voorwaarden van de vergunningverlenende instanties en landeigenaren/gebruikers. Voor Dunea het meest optimale en economische tracé.

Knelpunten als verkeersintensiteit tijdens de constructie-fase en onttrekking en lozing van grondwater van bemalingen tijdens de uitvoering, zijn opgelost en beheersbaar gemaakt tijdens de voorbereidingsfase van het project.

Voor het gebruik en herstel van de gevoelige landbouwgronden zijn adviezen opgesteld en later verwoord in het bestek.Er heeft een consultatie met beoogde aannemers plaatsgevonden om een optimale contractvorm met de uitvoerend aannemer af te sluiten. Op basis hiervan is een bestek opgesteld en is de aanbesteding begeleid.

RESULTATEN:

Het project is aanbesteed en uitgevoerd binnen de gestelde planning, criteria en directieraming. De opgestelde documenten hebben dienst gedaan als onderbouwing voor de af te geven vergunningen en hebben de vergunning verlening kunnen bespoedigen.

Dunea heeft een complex project tevreden kunnen afronden met oog en respect voor de omgeving.

Projectdetails

Nodulair gietijzeren DN500/300 mm drinkwaterleiding