Ecologisch effect waterbodem havens Den Helder nader bekeken

Ecologisch effect waterbodem havens Den Helder nader bekeken

In 2012 heeft de gemeente Den Helder de waterbodem van de havens rond de Oude Rijkswerf gesaneerd. Uit de evaluatie bleek dat de doelstelling niet was behaald: er is nog steeds sprake van onaanvaardbare ecologische risico’s in delen van de havens. Het bevoegd gezag heeft vervolgens om aanvullende maatregelen gevraagd om alsnog een milieuhygiënisch acceptabel resultaat te bereiken.

In overleg met betrokken partijen is afgesproken om met een maatschappelijke afweging de situatie nogmaals te beschouwen om de risico's, de aard en noodzaak van aanvullende maatregelen beter te kunnen duiden.

Antea Group heeft samen met Ecofide een beoordeling volgens de Wet Bodembescherming (Wbb) én de Waterwet uitgevoerd. Als onderdeel van het waterlichaam ‘waterdelen Schermerboezem-Noord’ zijn alle doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water ook van toepassing op deze havens. Dit zijn doelen voor de chemische waterkwaliteit, de ecologie en biotanormen op basis van de gehalten aan verontreinigingen in organismen.

Daarnaast is gekeken naar de gebruiksfuncties: beroeps- en sportvisserij en recreatie. De beoordeling is uitgevoerd conform de Handreiking Beoordeling Waterbodems en maakt op onderdelen gebruik van hetgeen hierin als ‘specialistisch onderzoek’ is aangemerkt: chemische analyses op sediment, zwevende stof en oppervlaktewater, bio-assays (microtox, zager en slijkgarnaal) en onderzoek in paling en wolhandkrab.

De partijen hebben, mede vanuit duurzaamheidsoogpunt, geadviseerd het sterk verontreinigde materiaal in de diepere delen van de havens af te dekken. Dit ondanks de invloed van een anaerobe zoutwaterlaag die zorgt voor een natuurlijke isolatie waardoor de werkelijke effecten als minder bedreigend worden beschouwd.