Effect groeiend vrachtverkeer

Effect groeiend vrachtverkeer

Uitdaging

De verwachting is dat het verkeersaanbod in de komende jaren blijft doorgroeien. Voor de periode 2000-2020 gaat de Nota Mobiliteit uit van een groei van het vrachtverkeer van 70% en een groei van het personenverkeer van 30%. Het aandeel vrachtverkeer op de Nederlandse wegen zal hierdoor groeien naar 20% in 2020. Rijkswaterstaat was benieuwd naar de gevolgen van deze zowel relatieve als absolute groei van het vrachtverkeer en is een project gestart dat oplossingsgerichte voorstellen moest opleveren.

Oplossing

Wij hebben Rijkswaterstaat geholpen bij de bepaling van de effecten van de verwachte groei op de slijtage van de wegverharding en de kunstwerken. Daarnaast bepaalden we de gevolgen van de groei van het vrachtverkeer op de verkeersafwikkeling en het milieu.

Resultaten

Het project is opgesplitst in twee hoofdonderdelen. De eerste fase was een inventarisatie van de invloedsfactoren die een rol spelen bij de slijtage van de wegverharding. Op basis van kennis uit vergelijkbare projecten en indicatieve berekeningen, hebben we diverse effecten van het groeiende vrachtverkeer in beeld gebracht. Hieruit kwam naar voren dat naast de verkeersgroei zelf, vooral de aslast, de bandenspanning, de rijsnelheid en de mate waarin versporend gereden wordt van belang zijn.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.