Financiële business case voor Schokland

Financiële business case voor Schokland

Als onderdeel van het programma Nieuwe Natuur heeft de provincie Flevoland Antea Group gevraagd om een financiële business case te maken. Deze case moest niet alleen inzicht bieden in de financiële consequenties van verschillende keuzes en scenario’s, maar vervult ook een belangrijke rol bij het bij elkaar brengen van de verschillende partijen en belangen.

Archeologische waarden in gevaar

Het gebied Schokland (werelderfgoed) bevat prehistorische resten die archeologisch interessant zijn. Deze resten komen door bodemdaling en het huidige gebruik (landbouw) in gevaar. Door het waterpeil in het gebied op te zetten ontstaat er een vernattingszone die de archeologische waarden beschermt, waardoor er tegelijkertijd een nieuwe, natte ecologische zone ontstaat.

Business case biedt financieel inzicht

Antea Group heeft een business case gebouwd, voor zowel de realisatiefase als de beheerfase. Dit doet recht aan assetmanagement principes. Tot slot is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd door middel van Monte Carlo simulatietechnieken. De resultaten worden gebruikt in de risicoreservering voor het project.

De business case wordt een onderdeel van het advies dat vanuit de regio richting het Rijk gaat. De Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV) besluit in het najaar over het project.