FFDW Windenergie

Fryslan foar de Wyn

Antea Group ontwikkelt maatlat en effectenmatrix

Fryslân foar de Wyn is een initiatief van drie maatschappelijke organisaties. Platform Duurzaam Fryslân (PDF), Friese Milieu Federatie (FMF) en Comité Hou Fryslân Mooi (CHFM) willen tot een integrale en gedragen afweging komen voor de opgave van 530,5 MW aan windvermogen door middel van windenergie in de provincie Fryslân vóór 2020.

UITDAGING

De drie organisaties vertegenwoordigen de belangen van people (omwonenden), planet (natuur en milieu) en profit (eigenaren windturbines). De uitdaging is om (sociaal maatschappelijke) bruggen te bouwen tussen de onderlinge verschillen in windenergie.

OPLOSSING

Het proces van Fryslân foar de Wyn is opgedeeld in drie fasen. In de eerste fase kregen initiatiefnemers de kans om plannen in te dienen, beoordeeld op vooraf gestelde criteria van draagvlak, compensatie en participatie. De plannen die voldoen aan de criteria gaan de tweede fase in. Indieners krijgen hier de kans het plan toe te lichten aan omwonenden. Antea Group begeleidt deze regionale bijeenkomsten met als doel een goed verloop van de gesprekken en het verzamelen van de benodigde informatie. De derde fase bestaat uit de beoordeling van een Commissie van Advies. Deze commissie adviseert de Regiegroep op scenarioniveau. Antea Group ondersteunt het proces en de werkzaamheden van de commissie.

RESULTATEN

Antea Group ontwikkelde exclusief voor Fryslân foar de Wyn een maatlat en effectenmatrix om de plannen te kunnen toetsen. Daarnaast is er door Antea Group een online GIS-applicatie ontwikkeld zodat leden van de regiegroep en de CvA zelfstandig cumulatieve effecten uit de matrix zichtbaar kunnen maken.