Gelderse Gasfabrieken gesaneerd

Gelderse Gasfabrieken gesaneerd

Uitdaging

Door de provincie Gelderland is met de NUON en met het Ministerie van VROM een overeenkomst gesloten over de sanering van diverse gasfabrieken in Gelderland. Vervolgens is in samenwerking met de betreffende gemeenten het programma Gelderse Gasfabrieken 2005-2015 vastgesteld die voorziet in de sanering van de Gelderse gasfabrieken voor 2015.

Antea Group speelt een belangrijke rol bij de saneringsvoorbereiding en -begeleiding van drie van deze gasfabrieken, te weten Lochem, Zutphen en Hattem. De verontreinigingsituatie ter plaatse is over het algemeen complex van aard. Daarnaast speelt dat de gasfabrieken van Lochem en Hattem midden in een woonwijk zijn gelegen. En in Zutphen stond op de rand van de teerput een gasontvangststation.

Oplossing

De saneringen van de gasfabrieken in Lochem en Zutphen zijn thans nagenoeg afgerond. De sanering van de gasfabriek te Hattem is thans (eind 2011/begin 2012) in volle gang. Voor Lochem en Zutphen heeft Antea Group het volledige traject van actualiserend onderzoek, saneringsplan en -bestek tot en met de procesbegeleiding van de uitvoering verzorgd. Tevens zijn de uitvoering en de milieukundige begeleiding namens de opdrachtgevers aanbesteed.

Voor de gemeente Lochem lag door de vele betrokkenen de grootste uitdaging in het proces. Naast een inhoudelijke bedrage is ook de algehele communicatie met alle betrokkenen en de omgeving verzorgd. Ook is de afkoop en herinrichting van de bij de sanering betrokken particuliere tuinen vormgegeven.

Bij de gasfabriek te Zutphen was de grootste uitdaging van technische aard. De verwijdering van de teerput in relatie tot de aanwezigheid van het gasontvangststation met de vele bijbehorende gas aan- en afvoerleidingen. Bij de gasfabriek Hattem verzorgde Antea Group de milieukundige begeleiding en de directievoering.

Resultaten

De sanering van de gasfabriek Lochem heeft ervoor gezorgd dat in het centrum van de gemeente de voormalige gasfabrieklocatie weer geschikt is voor verschillende toekomstige bestemmingen. In Zutphen is op het bedrijfsterrein van Alliander de 'tikkende tijdbom' in de vorm van de teerput succesvol verwijderd. De gasfabrieklocatie van Hattem is inmiddels weer klaar voor de toekomst.

Project details

  • complexe sanering
  • procesbegeleiding
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.