Havengebied Rotterdam

Havengebied Rotterdam

M.e.r. beoordeling en ruimtelijke onderbouwing

Uitdaging

Een projectontwikkelaar in windenergie heeft ons gevraagd de m.e.r.- beoordeling en een ruimtelijke onderbouwing op te stellen voor twee locaties in het Havengebied van Rotterdam. Het Havengebied is een complex gebied waar met name de natuurwaarden, in verband met de ligging langs de Noordzee en het achterland, en externe veiligheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in het gebied, belangrijke te onderzoeken aspecten zijn.

Oplossing

Onze adviseurs weten wat er bij komt kijken om een windpark te realiseren. Wij hebben onze goede contacten met het Havenbedrijf en de provincie ingezet om tot een gedragen m.e.r. -beoordeling te komen. Er is intensief contact geweest bij het opstellen van de onderzoeken tussen Havenbedrijf, provincie Zuid-Holland, de ontwikkelaar en de adviseurs van Antea Group over de te volgen strategie.

Wat een uitstekende locatie voor windturbines leek, moest nader worden onderzocht op externe veiligheid. De windturbines op de Maasvlakte zijn voorzien nabij grote (Brzo) bedrijven met activiteiten en opslag van gevaarlijke stoffen. We hebben het effect van de turbines op de risico's van deze bedrijven nader onderzocht. Voor de locatie aan de Maasmond is het effect op de aanwezige buisleidingen (olietransport) nader onderzocht.  

Resultaten

De m.e.r.-beoordeling en de ruimtelijke onderbouwing zijn naar wens van alle partijen uitgevoerd en de vergunningen zijn aangevraagd.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.