Herijking meerjarenraming KSP gemeente Lelystad

Herijking meerjarenraming KSP gemeente Lelystad

Uitdaging

De gemeente Lelystad stelt elke 5 jaar een meerjarenraming Kwaliteits Structuur Plan (KSP) op met een tijdshorizon van 30 jaar. De meerjarenraming fungeert als een verantwoording naar het gemeentebestuur ten aanzien van de instandhouding van de openbare ruimte in de stad op lange termijn. In het bijzonder wordt daarmee verantwoording afgelegd over de besteding van de aanvullende rijksbijdrage (ICL-gelden). De meerjarenraming geeft antwoord op de vraag: Reserveert de gemeente voldoende middelen om de openbare ruimte voor lange periode op het afgesproken niveau in stand te houden?
Noodzakelijke bezuinigingen en een betere onderbouwing van de financiële verantwoording hebben geleid tot de vraag om een (tussentijdse) herijking van de meerjarenraming op te stellen.

Oplossing

De organisatieadviseurs van Antea Group hebben deze herijking van de meerjarenraming in 2011 uitgevoerd.

Resultaten

Deze herijking heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Een advies over de hoogte van de middelen voor beheer die nodig zijn om het gewenste beheerniveau (het vastgestelde kwaliteitsscenario van het KSP) te realiseren en vast te houden voor de komende 30 jaar, hierbij rekening houdende met pieken en dalen in de bestedingen.
  • Een actueel beeld en stuurinformatie om besluiten te kunnen nemen over de ambitie in onderhoudsniveaus, de beschikbare middelen en de wijze van begroten.
  • De effecten op de organisatie en bedrijfsvoering van de gemeentelijke beheerorganisatie en het ingenieursbureau.
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.