Integrale aanpak openbare ruimte gemeente Stichtse Vecht

Integrale aanpak openbare ruimte gemeente Stichtse Vecht

Uitdaging

In vervolg op de in 2012 vastgestelde ambitie met bijbehorende budgetten, heeft de gemeente Stichtse Vecht de wens een integraal beheerplan te maken. Bij de doelstelling, een integraal document, moest het proces er naartoe minstens zo belangrijk zijn. De uitdaging werd de implementatie van het proces van de integrale aanpak en daarmee streven naar efficiëntie (meer met minder), transparantie en het professionaliseren van de beheerorganisatie.

Oplossing

Antea Group heeft het project opgedeeld in een disciplinair en een integraal deel. In het eerste deel zijn alle disciplinaire berekeningen en begrotingen gemaakt. Dit levert een kaart op waarop alle disciplinaire projecten opgenomen zijn met daarbij een sheet met een toelichting per project. In het tweede deel is een viertal werksessies gehouden waarin met elkaar stappen zijn gezet om integraal te werken. Belangrijk hierbij is het op elkaar leggen van de disciplinaire projecten om deze, door het maken van de juiste keuzes, integraal te maken. Keuzes worden gemaakt op basis van de ambitiedoelstelling en de te bereiken effecten in de openbare ruimte.

Resultaten

De werkzaamheden hebben geresulteerd in een integrale meerjaren projectenkaart met bijbehorende projectgegevens. Dit is een transparant middel om het bestuur en de inwoners te informeren over projecten in de openbare ruimte. Daarnaast heeft het werkproces bijgedragen aan het professionaliseren van de beheerorganisatie en heeft de beheermanager een beter stuur. Tenslotte is efficiëntie bereikt in de uitvoering van de projecten in de openbare ruimte.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.