Elektrisch rijden Antea Group

Laadpalen elektrisch rijden

Slimme datakoppeling verbindt vraag en aanbod

Het aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland is in twee jaar tijd ruim verdubbeld. De komende jaren wordt zelfs een explosieve stijging verwacht. Er zijn dus meer oplaadplekken nodig. Maar waar plaats je deze laadpalen en hoe voorkom je wildgroei? Voor gemeente Den Haag visualiseerde Antea Group de toekomstige behoefte aan laadpalen.

Gemeente Den Haag krijgt steeds meer vergunningaanvragen voor laadpalen. Om de juiste keuzes te kunnen maken, is behoefte aan strategisch beleid. De gemeente vroeg Antea Group en adviesbureau Over Morgen om de toekomstige behoefte aan laadpalen in beeld te brengen, afgezet tegen mogelijkheden én belemmeringen voor plaatsing.

Slim koppelen van data

Antea Group loste het vraagstuk binnen 2,5 maand op, door bestaande data slim te koppelen. Per wijk maakten we inzichtelijk welke groei reëel is, rekening houdend met specifieke wijkeigenschappen. Data zoals prijsontwikkeling van woningen, parkeerplaatsen en het gemiddeld inkomen werden gekoppeld, om zo de toekomstige vraag naar elektrisch vervoer en laadpalen in te schatten.

GIS kaart

Via GISconnect werd de ontwikkeling zichtbaar. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat de vraag naar elektrische voertuigen in één van de Haagse wijken sterk gaat groeien, terwijl het aantal parkeerplaatsen beperkt is. Plaatsing van een laadcarrousel of invoering van een uurtarief voor laden op een parkeerplek zou vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen.

GIS applicatie

De gemeente kan nu gerichte keuzes maken. Een mogelijk vervolg is het ontwikkelen van een specifieke GIS-applicatie, die de gevolgen van beleidskeuzes inzichtelijk maakt. Antea Group kan overheden zo in korte tijd ondersteunen. Niet alleen wat betreft elektrisch vervoer en laadpalen, de mogelijkheden van slimme datakoppeling zijn bijna onuitputtelijk.  

Met dit project ondersteunt Antea Group de gemeente Den Haag in haar ambitie te komen tot een Smart Public Space.