Manoeuvreren tussen archeologie en saneren

Manoeuvreren tussen archeologie en saneren

Businesslijnen:
Tags:

Uitdaging

Projectontwikkelaar Cofier ontwikkelt in opdracht van Casade Woondiensten woningen en zorgappartementen aan de Grotestraat in Waalwijk. Op deze plek stond ooit een voormalige garage- en autospuiterij. Gaandeweg werd ontdekt dat de grond niet alleen  bodemverontreiniging maar ook archeologische vondsten (waaronder een middeleeuwse bierbrouwerij) herbergt. Deze combinatie van bouwplannen, bodemverontreiniging en archeologische resten leverde een complex project op. Hamvraag: hoe kunnen we op een veilige manier de bodem saneren zonder archeologische vondsten te beschadigen? Cofier/Casade vroeg Antea Group deze taak op zich te nemen.

Oplossing

De balans tussen saneren en het in kaart brengen van de archeologische resten vraagt om een continue afweging van wat voorrang heeft: archeologie of milieuhygiëne. Dit vraagt om manoeuvreren tussen verschillende belangen. De opdrachtgever wil (kosten)efficiënt van de verontreiniging en archeologie af. De gemeentelijke archeoloog wil zo uitgebreid mogelijk onderzoek doen en archeologische resten zo veel mogelijk behouden. De provincie wil dat de sanering volgens de beschikking op het saneringsplan wordt uitgevoerd. Begrip voor elkaars werkzaamheden en belangen was binnen dit project van groot belang. Door wederzijds inzicht en begrip voor de situatie waren alle partijen bereid concessies te doen.

Resultaten

De integrale aanpak van Antea Group zorgde voor snelheid in de uitvoering, korte communicatielijnen en beperkte kosten. Omdat Antea Group milieukundig specialisten en archeologen in huis heeft, kon in een vroeg stadium overlegd worden over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Soms ging dat ten koste van de archeologische resten. In Waalwijk was in zeer vervuilde delen van het terrein geen archeologisch onderzoek meer mogelijk. De olie had de bodem zo aangetast dat de sporen niet meer zichtbaar waren. In andere delen is juist restvervuiling blijven zitten, om de archeologie te sparen. Door in de voorbereiding en in het veld medewerkers met milieukundige én archeologische kennis in te zetten kon Antea Group van meet af aan afgewogen keuzes maken. Dit leverde uit archeologisch en milieuhygiënisch opzicht een optimaal resultaat op.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.