Meerijden tegen files en luchtverontreiniging

Meerijden tegen files en luchtverontreiniging

Uitdaging

Het Innovatie Programma Luchtkwaliteit (IPL) heeft tussen 2005 en 2009 in opdracht van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat onderzoek gedaan naar innovatieve maatregelen om (lokale) luchtkwaliteitknelpunten op het hoofdwegennet aan te pakken.

Oplossing

Antea Group heeft  het project 'Meerijden tegen files en luchtverontreiniging', een vorm van dynamisch verkeersmanagement, ontwikkeld en gesimuleerd. Met de maatregel wordt gestreefd om in een druk verkeersaanbod het rijgedrag bij te sturen door het gebruik van meerijders (bijvoorbeeld weginspecteurs van Rijkswaterstaat). Deze meerijders passen bepaalde rijstijlen toe en beïnvloeden zo het overige verkeer. Hierdoor is het mogelijk de fileduur en filezwaarte te verkleinen of zelfs files te voorkomen.

Resultaten

Op basis van twee korte tests met 'meerijden' in 2006 en 2008 op de A2 en de A27 is een vermindering van het aantal harmonicabewegingen geconstateerd met goede effecten voor doorstroming en luchtkwaliteit als gevolg. Na verdere effectberekening met simulatiemodel wordt nu gezamenlijk met Rijkswaterstaat gestreefd naar een grootschalige praktijkproef.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.