Noordenveld wegbeheer assermanagement onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Wegbeheer gemeente Noordenveld

Plan voor 2018-2022 vastgesteld

De gemeente Noordenveld wil met doelmatig en efficiënt beheer direct bijdragen aan het behalen van de strategische doelen. Zoals het verbeteren van de (economische) bereikbaarheid, het vergroten van de verkeersveiligheid en het verbeteren van het (leef)milieu. De kwaliteit van het wegenareaal is daarom erg belangrijk. In samenwerking met de gemeente Noordenveld is het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen 2018-2022 opgesteld.

Meerjaren onderhoudsplan gemeente Noordenveld

In het proces zijn samen met de wegbeheerder de uitkomsten van de weginspectie geanalyseerd en getoetst met overig relevante ‘meeliftprojecten’, zoals riolering en voetpaden. Tijdens dit integrale proces is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld waarin ‘werk met werk’ gemaakt wordt. Hierbij is het belangrijk dat de levenscyclus van de kapitaalgoederen zo efficiënt mogelijk ingevuld wordt, binnen de bandbreedte van de middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Meerjaren onderhoudsplan gemeente Noordenveld assetmanagement

Antea Group heeft een doorrekening gemaakt van het benodigde budget voor de komende 5 jaar. Het huidige ambitieniveau is opgeschroefd van ‘laag’ naar ‘basis’. Dit sluit het beste aan bij de wens van de inwoners en geeft een betere invulling aan de doelstellingen van de gemeente.