Middellange Termijn Prognose Hoofdwegennet

Middellange Termijn Prognose Hoofdwegennet

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert lange termijn prognoses voor beleidsanalyses en -ontwikkeling. Hiervoor beheert en ontwikkelt Rijkswaterstaat het verkeer- en vervoersmodellensysteem NRM. Met dit systeem worden lange termijn effecten berekend op basis van toekomstscenario’s. Voor beleid op de middellange termijn en voor het bepalen van de milieu effecten is een prognose voor de middellange termijn gewenst.

Rijkswaterstaat heeft Antea Group gevraagd een methode te ontwikkelen en om het leveren van een middellange termijn prognose. Het betreft een jaarlijkse, 5 jarige prognose, voor de verkeersprestatie op het Rijkswegenet. Deze is enerzijds gebaseerd op de gemonitorde verkeersintensiteiten uit INWEVA (sinds 2012 ontwikkelt en in beheer bij Antea Group), anderzijds gebaseerd op de meest recente, beschikbare korte- en middellange termijn prognose van het Centraal Planbureau en Trends prognose wegverkeer 2015-2020 (KiM).

De middellange termijn prognose is opgesteld met behulp van het statisch verkeersmodel PTV VISUM. Input hierbij zijn onder andere de INWEVA verkeerscijfers en tellingen en daarnaast prognoses van het CPB en KiM. Output van de prognose zijn verkeersintensiteiten voor elk wegvak op het wegennet van Rijkswaterstaat die tevens één op één over genomen kunnen worden voor milieuonderzoeken (met onderscheid naar dagdelen, werkdag/weekdag en voertuigcategorie en stagnerend verkeer).

Inmiddels is de middellange termijn prognose voor meerdere vervolgstudies en milieuonderzoeken succesvol toegepast. De Middellange Termijn Prognose is openbare informatie en kan worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat via e-mail.