Omgevings-management HWBP

Omgevings-management HWBP

Waterschap Hollandse Delta werkt aan een dijkversterkingsplan, in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat veilige dijken levert voor de komende 50 jaar en tegemoet komt aan zo veel mogelijk belangen die daarbij spelen. Onderdeel hiervan vormt het project Hoeksche Waard Zuid. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Uitdaging

Er wordt extra grond tegen de dijk aangebracht en er worden damwanden toegepast. Dit betekent dat gronden aangekocht moeten worden, kabels en leidingen verlegd moeten worden en natuurcompensatie plaatsvindt. Het vinden van een nieuw tracé voor de kabels en leidingen is ook een opgave die met de dijkversterking gepaard gaat. 

Oplossing

De omgevingsmanager van Antea Group draagt zorg voor participatie, stakeholdermanagement, communicatie en conditionering (onder meer vergunningen en milieu, kabels en leidingen, grondaankoop) en is het eerste aanspreekpunt tussen de omgeving en het project. Binnen het project spelen diverse belangen, zoals goede  bereikbaarheid van bedrijf of woning, beperken van geluids- en trillingsoverlast bij het toepassen van damwanden nabij woningen, natuurcompensatie en het gebruik van grond van derden tijdens de werkzaamheden.

Alle belangen moeten worden meegewogen in de plannen en uitvoeringswijze. Het is aan de omgevingsmanager om dit in goede banen te leiden en te zorgen dat hierdoor geen onnodige stagnaties optreden waardoor de uitvoering van het project vertraging oploopt. 

Resultaten

Antea Group heeft diverse ervaren omgevingsmanagers in huis. Een succesvolle omgevingsmanager is de spin in het web tussen de verschillende disciplines binnen het project en de omgeving. In deze fase van het project wordt nauw samengewerkt met het projectteam en worden de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het contract voor aanbesteding.

De omgevingsmanager zorgt voor een pro-actieve communicatie naar de omgeving. Dit loopt uiteen van het organiseren van bijeenkomsten voor de klankbordgroep, informatieavonden, keukentafelgesprekken met stakeholders en overleg met diverse beheerders in het plangebied. Op deze manier heeft ook de omgeving het gevoel dat zij actief betrokken worden bij het project en dat randvoorwaarden en uitgangspunten op de juiste manier vertaald worden in het contract. 

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.