Omgevingsmanagement Noordzeekanaal

Omgevingsmanagement Noordzeekanaal

Uitdaging

Rijkswaterstaat wil voor het Noordzeekanaalgebied een nieuw scheepvaartverkeersbegeleidingssysteem laten aanleggen. Hierbij vraagt Rijkswaterstaat aan de markt om het systeem te ontwerpen en walradarposten aan te leggen. Antea Group is door de opdrachtnemende partij Imtech gevraagd om voor dit project het omgevingsmanagement te verzorgen.

Oplossing

Bij ruimtelijke projecten speelt de omgeving waarbinnen het project zich bevindt een grote rol. Het aspect omgeving is meer dan alleen de fysieke omgeving. We hebben het dan ook over aanwonenden, overige betrokken burgers, bedrijfsleven, belangenorganisaties en bevoegde gezagen die vergunningen verlenen. Dit alles bij elkaar maakt de omgeving waarin het project zich afspeelt tot een complex geheel. Omgevingsmanagement is het succesvol managen van een project waarbij op een correcte manier wordt omgegaan met deze omgeving.

Resultaten

Antea Group heeft een uitgebreid beeld van de omgeving. Aangezien het project een grote impact op de omgeving heeft, is het belangrijk om de omgeving op de juiste manier en op het juiste moment te betrekken. Hiervoor heeft Antea Group een omgevingsplan opgesteld. Daarnaast heeft Antea Group een inventarisatie van  de benodigde vergunningen en toestemmingen uitgevoerd. Voor de aanleg en aanpassing van de radarposten verzorgt Antea Group dan ook de vergunningaanvragen en benodigde toestemmingen.

Natuur is ook een belangrijk onderdeel in dit project. Er dienen in het Noordzeekanaalgebied mitigerende (dit is het verzachten van effecten van een ruimtelijke ingreep op de lokale flora en fauna) maatregelen te worden uitgevoerd door een ecoloog. De mitigerende maatregelen worden uitgevoerd door ecologen van Antea Group.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.